Grannsamverkarna i Sigtuna kommun 2022-01-11 ideell förening (orgnr 802509-4411) 1 Verksamhetsberättelse för år 2021 Styrelsen för Grannsamverkarna i Sigtuna kommun, ideell förening, får härmed avlämna sin verksamhetsberättelse för 2021. 1 Möten Under 2021 hölls endast ett formellt föreningsmöte, årsmötet 2021-01-26. Mötet genomfördes digitalt med verktyget zoom meeting, vilket innebar att endast 6 medlemmar närvarade. Efter årsmötets avslutning redovisades en sammanställning över de under 2020 mest inbrottsutsatta gatorna i Sigtuna kommun. Ett planerat informellt ”inspirationsmöte” i november ställdes in av corona/covid-19-skäl. 2 Medlemmar Föreningen hade vid 2021 års slut 87 medlemmar (34 kontaktombud + 53 medlemmar via föreningens Facebookgrupp). Motsvarande totalsiffra vid 2020 års slut var 62 medlemmar. 3 Styrelse Styrelsen har under 2021 bestått av David Lundqvist, ordförande, (som ledamot vald även för 2022) Hans Lung, vice ordförande, (som ledamot vald även för 2022) Birgitta Nodler, kassör Rainer Nyberg, ledamot, sekreterare (som ledamot vald även för 2022) Rolf Jangbratt, ledamot Styrelsen har hållit 6 protokollförda sammanträden. 4 Revisorer Revisorer för verksamhetsåret 2021 har varit Peter Tarrodi och Lars Andersson. 5 Valberedning Valberedning har saknats under året. Ingen kunde utses vid årsmötet. Med anledning härav påbörjade ordföranden erforderliga sonderingar i slutet av 2021, vilka redo-visades för styrelsen inför dess möte 2022-01-11 och därefter lämnades till årsmötet 2022. 6 Verksamhet enligt uppsatta målsättningar Verksamheten har bedrivits genom styrelsens arbete enligt de 2017 antagna sex målsättningarna. Målsättning 1 Få så stor del som möjligt av kommunens bostadsbebyggelse täckt av grannsam-verkan Syrelsen upprättade - för att underlätta detta 2017 en förteckning över ”ideala” grannsamverkans-områden i meningen att resp område ska ha en ”lagom” boendegrupp-storlek för ett kontaktombud att kunna hålla löpande kontakt med. Viss uppdatering har skett under 2021. Målsättning 2 Öka antalet kontaktombud från ca 135 (års-skiftet 2019/2020) till ca 200. Allmänt. Sedan januari 2018 finns på föreningens hemsida förslag till motioner som - inför års-möten/årsstämmor kan användas av grannsamverkans-intresserade medlemmar i bostadsrättsför-eningar, samfällighetsföreningar och koloniträdgårdsföreningar. Specifikt. I det följande nämns stadsdelsvis vilka gator/områden som styrelsen specifikt har haft under ”bevakning” eller arbetat med under 2021. Specifikt Sigtuna stad Sofia Gyllenhielms gata
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun 2022-01-11 ideell förening (orgnr 802509-4411) 2 Munkholmsvägen Katarina Jagellonikas väg Gunilla Bielkes väg. Specifikt Sigtuna landsbygd Haga Venngarn, södra, brf Paviljongen. Styrelsen kunde under hösten rekrytera en kontaktombudskandi-dat och hjälpa denne med en utbildningsansökan till polisen. Venngarn, norra (ägda småhus). Styrelsen kunde under hösten rekrytera en kontaktombudskandidat och hjälpa denne med en utbildningsansökan till polisen. Specifikt Märsta tätort (öster om väg 263) Östregårds väg, brf Ärlingheden. Laudons väg, brf Ärlingheden 2. Brf Stationen, BoKlok-brf på brandstationstomten. Södergatan 9-38, (privat brf). Spjutvägen Hajkvägen Ekvägen. Kontakt har i två omgångar förevarit med en av husägarna på gatan dock utan efterföl-jande resultat. Almvägen HSB-brf Arenberga, Sätunavägen 8-18 HSB-brf Dragonen, Sätunavägen 19-24 HSB-brf Enen, Södergatan 14 HSB-brf Husaren, Sätunavägen 9-17 HSB-brf Stinsen, Västra bangatan 47-65 HSB-brf Tågmästaren, Norrbackavägen 2 HSB-brf Ärlinghundra, Skolgatan 1 A-E Specifikt Märsta landsbygd (Odensala, Vidbo, Skepptuna) Inga områden Specifikt Valsta/Steninge/Steninge slottsby/Steningehöjden HSB-brf Björken, Hugingatan och Vidargatan, Valsta HSB-brf Tallen Idungatan, Baldergatan. Organiserad grannsamverkan finns sedan 2020 på två av brf Tallens fem gårdar. Styrelsen har följt pågående rekrytering till de resterande tre. Brf Märstahus nr 2, Heimdalsgatan 2-56 Siriusgatan 1-89 (ägda radhus) Siriusgatan 91-173 (brf Sirius 1) Siriusgatan 4-78 (brf Sirius 2) Koloniföreningen Anemonen, Steningedalen. Koloniföreningen Kaprifolen, Steningedalen. Specifikt Rosersbergs tätort Kadettvägen 1-3 och Nyborgsvägen 4. Kadettvägen 2-12. Här fanns en kontaktombudskandidat anmäld till utbildning under 2021, men av misstag kallades vederbörande inte till polisens utbildning. Vallstanäsvägen 20-60, söder om Rosersbergsvägen. Vallstanäsvägen 61-83, norr om Rosersbergsvägen. Sammanfattning av ”specifikt”. Ovanstående aktiviteter ledde till att föreningen under 2021 kunde ”leverera” totalt 2 kontakt-ombud till polisens utbildningar. 35 gator/områden var i varierande omfattning - under styrelsens bevakning/”bearbetning” hela eller del av året. (Här må nämnas, att AB Sigtunahem och Hyresgästföreningens Sigtunaavdelning inspirerar sina hyresgäster/medlemmar att starta grannsamverkan, varvid HGF:s lokalavdelningar utgör geografisk
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun 2022-01-11 ideell förening (orgnr 802509-4411) 3 grund för att utse huvudkontaktombud. Enligt information från Sigtunahem fanns 16 huvudkontakt-ombud i slutet av 2021 (12 vid årsskiftet 2020/2021). Dessa hade, utöver på sina ”egna” gator, en eller flera kontaktpersoner på sammanlagt ytterligare 26 näraliggande gator). Totala antalet kontaktombud inom Sigtuna kommuns område var enligt en från polisen inhämtad uppgift - 136 vid 2021 års slut (inkluderar de 16 HGF-huvudkontaktombuden). Målsättning 3 Medverka till att avgående kontaktombud ersätts med nya. Koloniföreningen Lupinen, Märsta. Nytt kontaktombud rekryterades av företrädaren under 2021. Det nya kontaktombudet genomgick under året polisens kontaktombudsutbildning. Lindvägen 16-30, Märsta. Befintligt kontaktombud har under 2021 rekryterat en efterträdare, som kommer att ta över under 2022. HSB-brf Aspen, Ekilla gårdsväg, Märsta. Kontaktombudet vill bli ersatt och brf letar efter någon som vill ta över. Ordföranden har erbjudit sig att hjälpa till. Inget resultat uppnått under 2021. Svampvägen-Murkelvägen-Kantarellvägen, Märsta. Två nya av behövda fyra rekryterades och genomgick polisens utbildning 2020. Styrelsen har följt pågående rekrytering till de resterande två. Väringavägen, brf Rektorn, Sigtuna. En boende därifrån ringde i början av 2020 och ville återupp-rätta grannsamverkan (skyltar finns men troligen inget kontaktombud f n). Saken fördes inte framåt under 2021. Målsättning 4 Få med politiskt förtroendevalda som kontaktombud. Ordföranden har, liksom tidigare år, kontinuerligt vidarebefordrat polisens inbrottsvarningar/må-nadsbrev till partigruppledarna i Sigtuna kommunfullmäktige, med den outtalade tanken att de kan inspirera sina kolleger att engagera sig som grannsamverkare. Vid 2021 års slut var 8 politiskt förtroendevalda grannsamverkans-kontaktombud, samma siffra som vid årets början. Målsättning 5 Få med så många kontaktombud som möjligt i föreningen. Inbjudningar har skett under året. En ny tillkom under året. Målsättning 6 Förbereda grannstöd (vilande) Ett genomarbetat grannstödsförslag lämnades till Sigtuna kommun och Lpo Sollentuna 2019-03-29. Sigtuna kommun ville dock inte ta med förslaget i budget för 2020 och styrelsen bedömde det som utsiktslöst att driva saken vidare. Styrelsen har inte återtagit grannstöds-förslaget, utan ser det son ”vilande” hos kommunen. 7 Verksamhet utöver de antagna målsättningarna Hemsida Styrelsen startade under 2017 en hemsida - www.grannsamverkarna.se. Här har under 2021 liksom tidigare år bl a publicerats polisens inbrottsvarningar/veckobrev. Strax efter dessa publiceringar har hemsidan fått ca 400 besökare. På hemsidan infördes under 2018 ett bildspel som visar grannsamverkansskyltar från de flesta grann-samverkansområdena/-gatorna i kommunen. Inga kompletteringar av bildspelet skedde under 2021. Vid årsskiftet 2021/22 ingick 130 skyltar i bildspelet. Facebook-grupp Under senare delen av 2018 startade föreningen Facebook-gruppen ”Grannsamverkarna i Sigtuna kommun”, en sluten grupp tänkt för alla medlemmar och kontaktombud i kommunen och till vilken alla dessa inbjudits. Kontaktombuden kan också inbjuda personer från sina boendegrupper att vara medlemmar. Vid slutet av 2021 hade Facebook-gruppen 67 medlemmar, en ökning med 18 medlem-mar sedan motsvarande tid 2020.
Grannsamverkarna i Sigtuna kommun 2022-01-11 ideell förening (orgnr 802509-4411) 4 Under 2021 gjordes 96 trådstarter i gruppen (106 år 2019, 119 år 2020), vilka i en del fall ledde till efterföljande kommentarer. 8 Ekonomi Ingen ekonomisk aktivitet har behövts under året, bl a till följd av att medlemsavgiften i likhet med föregående år - sattes till 0 kr för 2021. 9 Slutord 2021 var femte helåret för föreningen. Året präglades liksom senare delen av 2020 av de rekommendationerna och restriktionerna till följd av corona/covid19-pandemin. T ex fick årsmötet i januari 2021 hållas med hjälp av zoom meeting, vilket gjorde att deltagarna var få. Vissa av styrelsens möten behövde också hållas via zoom meeting. Styrelsen har därför bara i mindre utsträckning kunnat leverera, när det gäller den väsentligaste uppgiften att rekrytera fler Sigtuna-bor till att engagera sig som kontaktombud inom grannsam-verkan. Samma kan sägas om målsättningen att medverka till att avgående kontaktombud ersätts med nya. Föreningens hemsida är fortfarande ett mycket bra hjälpmedel för att sprida alla former av infor-mation, som är betydelsefull för föreningens verksamhet. Nättidningen Märsta.nu har vid ett par till-fällen under året - efter tips från föreningen skrivit om inbrott/grannsamverkan i kommunen. Föreningens Facebookgrupp har blivit betydelsefull i den föreningsinterna informationsspridningen. Föreningens verksamhet är väldigt beroende av att grannsamverkans-funktionen hos Lpo-Sollen-tuna fungerar väl. Så har varit fallet under 2021, även kom styrelsen inte har kunnat vårda dem på samma sätt som tidigare år. Styrelsen hemställer att årsmötet fastställer verksamhetsberättelsen för 2021. ………………………………………………….. ………………………………………………. David Lundqvist Hans Lung ………………………………………………….. …………………………………………………… Birgitta Nodler Rainer Nyberg ………………………………………………….. Rolf Jangbratt